netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Wat heb je gemist in juni en juli? Anneroos Nigten

woe 5 aug 2015

Omdat nieuwsfeiten elkaar tegenwoordig steeds sneller opvolgen, komt Renda met een maandoverzicht voor onze branche. Welk nieuws was deze maand nu echt belangrijk voor de bestaandebouwsector? In een flits ben je weer up-to-date met deze Renda-terugblik op de maanden juni en juli.

De overheid kan volgens Nationaal Renovatie Platform (NRP) miljarden euro’s besparen wanneer er bij het renoveren van woningen energiebesparende maatregelen worden getroffen. Als de overheid nog dit jaar de juiste maatregelen treft, kan er in de jaren tot 2020 € 13 miljard worden bespaard, aldus een rapport dat het NRP liet opstellen. De afname van werkloosheid en belasting op groei van de werkzaamheden zijn volgens het rapport de belangrijkste redenen voor de positieve impact op de overheidsbegroting. 

Passendheidstoets

Lang niet alle woningen in de sociale huursector worden passend toegewezen. Dat staat in het rapport ‘Regionale effecten passendheidstoets’. Niet meer dan 70% wordt toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag en met een huur tot de aftoppingsgrens. Vanaf 2016 moet dit percentage volgens de norm van de nieuwe Woningwet 95% zijn. Geen enkele regio komt in de buurt van dit percentage. Meerdere woningcorporaties zijn het niet eens met deze nieuwe norm en hebben daarom protest aangetekend.

Meer huurtoeslag uitgekeerd

De overheid heeft in 2014 veel meer uitbetaald aan huurtoeslag dan  de bedoeling was. Uit de voorjaarsnota van het Ministerie van Financiën blijkt dat ze daar € 258 miljoen meer aan kwijt waren dan verwacht. De oorzaak ligt bij de economische situatie: meer huurder vroegen huurtoeslag aan. Daarnaast waren er meer mensen die recht aanspraak maakten op huurtoeslag.  Vanwege deze tegenvaller zijn de ramingen voor de periode 2015-2019 bijgesteld. Het ministerie verwacht de komende jaren € 148 miljoen per jaar meer aan huurtoeslagen uit te betalen dan eerder werd verwacht.

Twee huishoudens per woning

De gemeente Eindhoven wil dat sociale huurwoningen in de toekomst ook door twee huishoudens kunnen worden gedeeld, dat meldt het Eindhovens Dagblad. Alleenstaande huurders kunnen zo goedkoper huren, maar ook de bezettingsgraad van woningen wordt op deze manier verbeterd. Wie op dit moment een sociale huurwoning op die manier deelt, pleegt fraude. De gemeente en de woningcorporaties willen daar beide graag wat aan veranderen. Gemakkelijk zal het echter niet zijn, in de bestemmingsplannen is vaak nadrukkelijk vastgelegd dat de woning bedoeld is voor één huishouden.

Monumenten renoveren

Minister van Cultuur Jet Bussemaker heeft voor volgend jaar € 20 miljoen uitgetrokken voor het onderhoud aan grote monumenten, zo meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer. Onder andere de St. Jans kathedraal in Den Bosch en de Onze Lieve Vrouwekerk in Breda kunnen hiermee onderhouden worden. Maar daarnaast is er ook geld beschikbaar voor woonhuismonumenten en voor grote restauraties en herbestemmingen. Eigenaren van deze monumenten kunnen volgend jaar onderhoudsplannen indienen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Bussemaker laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze hiermee wil voorkomen dat er achterstanden komen in het onderhoud van de monumenten.

Huurders in problemen

Woningcorporaties die afzien van hun jaarlijkse huurverhoging helpen huurders daar nauwelijks mee, blijkt uit een onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit komt naar voren dat ongeveer 12% van de huurders van corporatiewoningen moeite heeft met het betalen van de maandelijkse huur. Veel meer kunnen de corporaties ook niet doen volgens PBL, omdat ze anders zelf in financiële problemen komen. Het aantal huurders met een betaalrisico is tussen 2002 en 2012 gestegen van 5% naar 13%. Dat betaalrisico houdt in dat het besteedbaar inkomen van deze groep niet voldoende is om de netto woonlasten en eigen levensonderhoud te kunnen betalen. De sterke toename is vooral te wijten aan de hogere werkloosheid en de gestegen consumentenprijzen.

Mitros verbetert renovatieproces

De Utrechtse Woningcorporatie Mitros wil jaarlijks achthonderd woningen gaan renoveren. Mitros wil het renovatieproces verbeteren met minder overlast voor de huurders, een lagere kostenpost en een betere kwaliteit. Directievoorzitter Henk Peter Kip en commissaris Ko Blok willen de toeleveranciers en bouwbedrijven erbij betrekken voor een zo goed mogelijk resultaat, dat vertellen zij op Aedes.nl. Volgens beiden speelt het belang van de bewoners een grote rol. Kip en Blok denken dan ook dat zo’n renovatie veel sneller kan zodat de huurders niet zo lang gebruik hoeven te maken van een ‘noodkeuken en een tijdelijk toilet’. Zij roepen andere corporaties met vergelijkbare ambities op om contact op te nemen, om gezamenlijk innovatieve oplossingen te bedenken.

Energieneutraal en aardbevingbestendig

Acht woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied gaan sociale huurwoningen versterken. De buitenmuur van die woningen krijgen een nieuwe ‘schil’ die de woningen aardbeving bestendig maakt, maar ook energiezuiniger, zo meldt het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). In een akkoord met de corporaties, de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), het CVW en de ministeries van Binnenlandse- en Economische Zaken staat dat in 2015 en 2016 zo’n 1.650 woningen worden versterkt en verduurzaamd. Het is de bedoeling dat de woningen volledig energieneutraal worden. De kosten voor het versterken zijn voor rekening van de NAM en het plaatsen van onder andere zonnepanelen wordt betaald door de corporaties.

Rijken goedkoper uit

De grootste uitgavenpost in huishoudens zijn de woonlasten, dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de laagste inkomensgroep bedragen deze lasten bijna 40% van de uitgaven. Naarmate de inkomens stijgen, daalt het percentage dat wordt besteed aan woonlasten; de hoogste inkomensgroep besteedt 24% van zijn inkomen hieraan. De cijfers uit het onderzoek zijn van eind 2013, na die tijd zijn de huurprijzen volgens Vastgoedmarkt.nl flink gestegen. De vaste lasten van woningeigenaren zijn juist gedaald door de lagere prijzen en de hypotheekrente. Hierdoor kunnen de verschillen tussen deze inkomensgroepen groter zijn dan nu in het onderzoek omschreven.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren